Msgre. Josef Hessoun

„Otec českých katolíků v USA“

 

 

Letos uplyne 100 let od úmrtí jihočeského kněze, Mons. Josefa Hessouna, předního činitele mezi českými katolíky ve Spojených státech amerických. Češi odcházeli ze své vlasti do zahraničí v historii v několika vlnách z důvodů, náboženských, sociálních a ve 20. století i politických. Jen málokdo z nás si dnes ještě uvědomuje, že v 19. století se z českých zemí vystěhovalo do Nového světa několik set tisíců obyvatel a že v přistěhovaleckých vozech, tažených koňským dvojspřežím, jak je známe z romantických filmů o Vinnetouovi a Old Shatterhandovi, bývali také Češi. Hlavní proud vystěhovalců z naší země nastal od roku 1848.

První česká osada a zároveň první samostatná česká katolická obec mimo země koruny české vznikla roku 1854 v St. Louis, hlavním městě státu Missouri. Češi tu tvořili národnostní menšinu vedle převažujících Francouzů a Němců. Prvním českým kostelem na území Severní Ameriky byl malý dřevěný kostelík sv. Jana Nepomuckého z roku 1854, postavený právě v St. Louis. Velké množství Čechů se koncentrovalo také v Chicagu (zde působili benediktini) a roztroušeně pak na mnoha místech zvláště např. ve státech Nebraska, Severní Dakota, Kansas a dalších.

            Češi se v USA od začátku dělili na dvě hlavní skupiny, na katolickou a ostatní, protestantskou nebo volnomyšlenkářskou, nehlásící se k žádné konfesi. Z českých zemí přicházeli do Ameriky samozřejmě také Židé. Katoličtí Češi měli ve svém čele kněze, svobodomyslní zpravidla redaktory liberálních českých listů. Všechny strany měly a mají vzájemně podpůrné spolky, někde organizované do lóží svobodných zednářů. Mezi emigranty do USA byla značná část obyvatel, pocházejících z hospodářsky chudších oblastí jižních Čech. Pro ilustraci si uveďme např. názvy českých osad jako Bechyně, Písek, Vodňany v Severní Dakotě, Nový Tábor v Kansasu, Protivín v Iowě a řadu dalších.

Z jižních Čech pocházela také dlouhá řada kněží, neboť českobudějovická diecéze jich měla v 19. století poměrně dostatek. Zde musíme poznamenat, že nejvýznamnějším českým katolickým knězem v USA byl rovněž Jihočech, sv. Jan Nepomuk Neumann (1811-1860), který pocházel z Prachatic a stal se biskupem ve Filadelfii. Jedním z dalších jihočeských kněží byl právě také P. Josef Hessoun, který se ve svých 35 letech rozhodl pro odchod do Ameriky.

Narodil se jako nejmladší ze sedmi dětí v rodině zemědělce dne 8. srpna 1830 ve Vrcovicích, ve farnosti Záhoří, asi 4 km severně od Písku. Matka Marie, rozená Strabochová pocházela ze Žďáru u Protivína. Po studiích na gymnáziu v Písku a bohosloví v Českých Budějovicích vysvětil biskup Jan Valerián Jirsík dne 31. července 1853 mladého Josefa na kněze. První oběť mše svaté (primici) slavil v Záhoří. V českém prostředí získal mladý kněz praxi jako kaplan v Sedlici u Blatné a posléze v Jiníně u Strakonic. Zde mu zemřela milovaná matka (otec zemřel již dříve). Když se pak roku 1865 generální vikář ze St. Louis obrátil na biskupa Jirsíka do Českých Budějovic s prosbou o českého kněze, rozhodl se P. Josef Hessoun jet za oceán. Ještě téhož roku 10. září vyplul na lodi z přístavu v Brémách, dále kanálem La Manche a na Atlantském oceánu pak zažil hroznou několikadenní bouři, která – jak sám zaznamenal ve svých dopisech – pro něho byla důležitou životní zkouškou.

Dne 30. září 1865 se P. Josef Hessoun přes přístav v New Yorku ocitl v St. Louis (tehdy 300.000 obyvatel), městě vzniklém z francouzské osady lovců kožešin z roku 1764. Vedle Yankeeů (původních anglických potomků puritánů) tu žilo mnoho Francouzů a Němců a také česká menšina, tvořená zvláště vystěhovalci z Klatovska, Táborska a Strakonicka. Hessounovu činnost v St. Louis lze rozdělit do tří hlavních oblastí: 1. Založení českého katolického tisku 2. Výstavba české školy 3. Výstavba českých kostelů.

Také ve Spojených státech existovalo mediální protikatolické štvaní, tehdy živené hlavně liberálními žurnalisty. Proto jako jednu z hlavních priorit si vytýčil P. Hessoun založení českých „Katolických novin“. Krátce začaly vycházet v Chicagu, ale záhy zanikly, mimo jiné i díky špatné organizaci a netečnosti českého lidu. Roku 1873 však začalo Hessounovým úsilím v St. Louis vycházet periodikum „Hlas“, v té době jediný list katolických Čechů. V roce 1890 pak v Chicagu přibyl ještě týdeník „Přítel dítek“, v roce 1892 „Katolík“ a postupně další listy, vydávané benediktiny.

Usilovnými sbírkami pak byla roku 1869 zásluhou P. Hessouna postavena v St. Louis česká „Škola sv. Jana Nepomuckého“. Náklady na stavbu činily více než 9.000 dolarů. Byla to dvoupatrová budova, v níž se učilo zpočátku 230 dětí (později jejich počet ještě vzrostl), jako učitelé zde působili učitelé, pocházející z Čech a řeholnice z kongregace Školských sester. Roku 1884 si pak osada postavila ještě novou školní budovu.

Původní dřevěný kostel sv. Jana Nepomuckého, stavěný roku 1854 za P. Jindřicha Lipovského, nepostačoval a proto se P. Hessoun odhodlal k výstavbě nového kostela. Starý kostel byl roku 1870 stržen a ještě téhož roku stavěna nová neogotická svatyně, rovněž zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Měla dispozici trojlodí se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava v průčelí, střecha byla kryta břidlicí. Novostavba již byla vybavena plynovým osvětlením a ústředním vytápěním. Náklady činily 30.000 dolarů. Kromě hlavního oltáře tu byly ještě boční oltáře Panny Marie Lurdské a sv. Josefa. Roku 1878 pak byla ještě přistavěna nová fara nákladem 5.000 dolarů. Tento kostel však dne 27. 5. 1896 poničilo tornádo, kostel musel být  zbořen a o rok později postaven znovu. Na přelomu 19. a 20. století kostel sloužil přechodně i slovenským a chorvatským katolíkům. P. Hessoun stál i zrodu druhé farní osady a stavby dalšího kostela v St. Louis, kostela sv. Václava roku 1894.

P. Josef Hessoun podnikl několik cest do Evropy (Vídeň, Mnichov aj.) s cílem získat podporu pro své osady v St. Louis. Navštívil také samozřejmě svou vlast, Prahu a rodné Vrcovice a farní obec Záhoří. Byl zde uvítán s velikou slávou a poctami svých krajanů. Roku 1890 slavil jubileum 25 let působení v St. Louis a při této příležitosti vydal jeho spolupracovník P. Antonín Petr Houšť, původem Moravan z Bohuslavic u Kyjova, knihu „České katolické osady v Americe 1865-1890“. Mons. Josef Hessoun bývá pro svou obětavou a neúnavnou činnost někdy nazýván „St. Louisský tatíček“ či „Apoštol amerických Čechů“. Protože vzešel z naší diecéze, neměli bychom jeho jméno zapomenout. Zemřel 4. července 1906 v St. Louis.

 

                                                                                              Jiří Černý, 30. 1. 2006

 

 

 

 

Vyšlo tiskem, in magazín Setkání č. 1, 2006.Zpět na hlavní stránku