Demokratické právo, katedrála a JUDr. Pavlíček

(Výběr výroků z pořadu Události komentáře 5. 3. 2009)

 

Pořad: Události, komentáře dne 5. 3. 2009 Česká televize, ČT-2, 22. 30 hod

Účastníci: Daniela Drtinová (moderátorka)

               JUDr. Petr Zderčík, advokát, zástupce katolické církve

               prof. JUDr. Václav Pavlíček, ústavní právník, Právnická fakulta

      Univerzity Karlovy

 

Nejvyšší soud: Katedrála svatého Víta patří státu

 

           

 

Začátek přepisu:

Drtinová: Ve studiu vítám prof. Václava Pavlíčka z katedry ústavního práva právnické fakulty Univerzity Karlovy a na telefonu máme církevního právníka Petra Zderčíka.

 

(na Zderčíka): Pane doktore, české soudy přisoudily katedrálu státu, podle nich patří „všemu lidu“, podle Vás patří církvi. Proč si to myslíte?

 

Zderčík: Podívejte se. Myslím si to proto, že vládní nařízení z roku 1954, na které se odvolává stát, jako vlastnický titul, nezpůsobilo přechod vlastnického práva od církevní právnické osoby na stát. Ta dikce v paragrafu 1, podle níž Pražský hrad, sídlo prezidenta Republiky československé, náleží všemu „československému lidu“, není způsobilá vyvolat přechod vlastnického práva. A to odvozujeme z toho, že všechny znárodňovací předpisy, ať již před tímto nebo po tomto nařízení, výslovně deklarují, že zestátněním přechází vlastnictví na stát. Takovéto konstatování ovšem ve vládním nařízení chybí.

Mimoto samotná dikce je natolik neurčitá, že nemohla způsobit tento přechod vlastnického práva. Nadto pak celá procedura, na základě které mělo dojít k tzv. zestátnění, je nezákonná a protiústavní...

...Procedurální i hmotně-právní vady jsou našimi námitkami. (...m.j. v rozporu s § 66 Ústavy).

 

Drtinová (k Pavlíčkovi): Pane profesore, Nejvyšší soud se při odůvodnění rozsudku odvolává podle církve na marxistické, respektive socialistické chápání práva. Opíral se, jak jsme slyšeli, o nařízení z roku 1954 o chráněné oblasti Pražského hradu a právě podle tohoto nařízení patří katedrála všemu „československému lidu“. Mně to opravdu v roce 2009 přijde jako z jiné planety! Je možné na základě nařízení, ani ne zákona (!), ale nařízení z roku 1954 navíc, znárodnit památku?

 

        prof. JUDr. Václav Pavlíček

 

Pavlíček: No tak, především to není tak, jak jsme tady slyšeli. S těmi argumenty se zabývaly nižší soudy několikrát. Chtěl bych jenom upozornit, že co všechno je v areálu Pražského hradu, a patrně..., že katedrála je v areálu Pražského hradu, to asi uznáme všichni, i podle zákona o Kanceláři prezidenta republiky, přísluší Kanceláři republiky, aby to jako součást tohoto areálu spravovala. To za prvé.

A za druhé bych chtěl upozornit na to, že katedrály i jinde v Evropě patřeji státu, jak v monarchii, tak třeba ve Francii, ale vono je zajímavý, že například i v Německu už v roce 1804 (vytahuje papírek s poznámkami) bylo na základě usnesení Říšské deputace v Řezně 1803, pardon, bylo vyvlastněno 200 klášterů, 23 arcibiskupství a biskupství, 80 opatství, více než 200 klášterů...Tedy to bylo 1804 a já jsem nikde neslyšel, že by se nad tím někdo pozastavoval, že je to v Německu, dokonce ani papež, který je Němec, když napomínal český stát, tak zřejmě vzal na vědomí, že Vídeňský kongres tehdy, který vytvořil Svatou alianci, se rozhodl do této sekularizace církevního majetku nezasahovat.

To je všechno evropská norma, bych řekl...záležitost. Netýká se to jenom České republiky a já jsem velmi udiven, že ty útoky jsou právě na Českou republiku a že se z toho dělá komunistickej zásah, když ve skutečnosti jsou to buržoazně-demokratické zásahy, který v celém světě byly. Mluví o tom třeba rakouský zákon z roku 1874, kterým se měněji ty josefinské předpisy. Takže...

 

Drtinová: Ano, dáme slovo ještě panu doktorovi (Zderčíkovi). Slyšeli jsme, že tak, jak to podáváte Vy, to není, že na základě nařízení nic vyvlastněno nebylo a že je to vlastně trend v Evropě. Proč Vám tedy přijde ten proces nespravedlivý?

 

 JUDr. Petr Zderčík

 

Zderčík: proces nám přijde nespravedlivý proto, že odporuje všeobecným zásadám právního státu. To, co pan profesor povídá, se nevztahuje k věci a je to zřejmě z jeho strany dáno tím, že on tu kauzu nezná. Já, na rozdíl od něj, znám skutkový stav a tak vím, o čem – na rozdíl od něj -  mluvím.

Katolický metropolitní kostel sv. Víta byl zapsán v katastru v pozemkových knihách jako vlastnictví katolické církve. S tím se prostě nedá nic dělat. Odkazy na to, co bylo v Německu, můžeme při takové diskuzi snést desítky jiných, jak je to v jiných státech. To s tou věcí nesouvisí.

My namítáme to, že šlo o přímý akt, nikoliv státu, ale předsednictva ÚV KSČ, který v režimu „přísně tajné“ připravil dokumenty, jak zbavit katolickou církev chrámu sv. Víta a dalšího kostela na Pražském hradě.

 

Drtinová (k Pavlíčkovi): Pane profesore, tady teď jednoznačně zaznělo, tedy komunisté tu katedrálu jednoduše ukradli. Proč si myslíte, že by ji stát neměl vrátit tomu, komu vždy patřila?

 

Pavlíček: No právě, že tomu nikdy nepatřila. Já se udivuji nad panem doktorem, že ví, že já neznám ty materiály. Já jsem se přirozeně s těmi materiály zabýval.

 

        Daniela Drtinová

 

Drtinová: Proč by ji stát neměl vrátit?

 

Pavlíček: Protože to nikdy nebylo založeno na nějaké krádeži a pan doktor se sám vyvrací, když před chvílí říkal, že to bylo vládním nařízením na základě zmocnění a nyní, že na základě usnesení vlády...

 

Drtinová: Takže podle Vás komunisté katedrálu neukradli?

 

Pavlíček: Já tvrdím, že tento trend je trend demokratických opatření a vůbec není rozhodující, v které době k tomu došlo. Protože, jestliže se podobná opatření dělaly   ve Francii roku 1908, v Německu o 100 let před tím. Tak jaká to byla opatření? To byly  také komunistická opatření?

 

....      Konec přepisu.      

 

         

 

Ponaučení pro občana: Bezpráví proti Církvi  je obecným trendem demokratických opatření (rozuměj: jednou buržoazně demokratických, jindy lidově nebo liberálně demokratických).

 

Prof. JUDr. Václav Pavlíček (nar. 1934 Bukovno u Mladé Boleslavi).

Demokrat. Profesor Právnické fakulty UK v Praze. Roku 1954 vstoupil do KSČ, v letech 1961-71 působil jako pedagog na právnické fakultě UK. V době normalizace byl z KSČ vyloučen. Ještě ve studijních textech z roku 1970 obhajoval vedoucí úlohu KSČ a marx-leninskou ideologii. V lednu 1990 se vrátil na PF UK, stal se proděkanem pro legislativu a reformu fakulty. V encyklopedii „Kdo je kdo 1991-91“ své členství v KSČ neuvádí, ale lze je vyčíst mezi řádky.

Zdroj k členství v KSČ: Česká republika není právní stát ani omylem! Part II
http://www.free.cz/view.php?cisloclanku=2004102203

 

Odkazy ke katedrále:

Miloslav kardinál Vlk: Stále aktuální pohádka o znárodněné katedrále http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=331

Miloslav kardinál Vlk: Zestátnění katedrály http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=333

 

Katolická kultura: Katedrála sv. Víta v Praze (St. Vitus Cathedral in Prague)

 

Magazín Christnet: Je rozhodnuto: Katedrála patří státu http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=3193

 

 

 

Na stránky Katolická kultura dáno 11. 3. 2009

 Zpět na hlavní stránku