Stručný přehled světců a jejich ikonografie

Světci – hagiografie - ikonografie

 

Podáváme zde stručný přehled vybraných světců a jejich charakteristiku, atributy a zobrazování. Ve skutečnosti je světců mnohem více, odhadem tisíce. Římské martyrologium (po revizi, ukončené roku 2001, kdy bylo mnoho světců vyškrtnuto) obsahuje na 7.000 jmen. Náš přehled je sestaven spíše z kulturně-historického hlediska, proto se zde setkáme i se světci, o nichž nemáme žádné písemné doklady, ale tradice jejich kult přenášela až do nedávné minulosti. Uvádíme i některé české verze původem cizích jmen, které dnes mohou mnohdy znít poněkud šroubovaně. Data úmrtí, zejména starokřesťanských a raně středověkých světců, se v literatuře mnohdy liší, proto jsou zde uvedena spíše jen orientačně a je třeba si je ověřit rešeršemi z více zdrojů.

            Zájemce o hlubší poznání odkazujeme na starší českou literaturu, zejména:

 

Vondruška Isidor.: Životopisy svatých, 4 díly. Praha 1930-1932 nebo

 

Ekert František.: Církev vítězná. Životy svatých a světic Božích, 4 díly. Praha 1892-1899.

 

Zobrazování a atributy jsou zde zmíněny jen velmi zlomkovitě, zájemce o podrobné a hlubší zpracování tématu, přesahujícího do světa výtvarného umění, odkazujeme např. na:

 

Lexikon der christlichen Ikonographie / begr. von Engelbert Kirschbaum. Hrsg. von Wolfgang Braunfels. - Rom ; Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien : Herder. - Bd. 1 - 8. – 1994.

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

Sv. Abdon /Bořivoj/  (+250) – perský mučedník, sťat v Římě za časů císaře Decia.

 

Sv. Adéla  (+999) – italská císařovna, světice utrpení, všichni blízcí jí zemřeli. Atribut: chléb, loď.

 

Sv. Adolf /Šlechtislav/ (+1222) – německý cisterciák, biskup v Osnabrücku.

 

Sv. Adolf /Adulf/ (kol. 655) – misionář anglosaského původu, biskup v Belgii, bratr sv. Botulfa.

 

Sv. Agáta (Agatha, Háta, Dobroslava/ (+251) – sicilská světice, panna, umučena za časů císařské soudce Quintiniana, jehož si odmítla vzít. Uřezána jí prsa (atribut). Atributy: chléb, roh, jednorožec v rukou, kleště s prsy, mísa s ňadry, pánev se žhavým uhlím, hořící svíce, tabulka s nápisem.

 

Sv. Ája /Aya, Agia/ z Hennegau (+kol. 708) – belgická benediktinka, nejprve manželka hennegavského hraběte Hildulfa, později vstoupila do kláštera.

 

Sv. Alban (+286) – hostinský v Anglii, vychován v Římě. Popraven za časů císaře Diokleciána.

 

Sv. Albert /Aleš/ (+1214) – biskup, patriarcha v Jeruzalémě. Zavražděn u oltáře. Atribut: kniha s perem, lilie, nůž, zajíc v náručí.

 

Sv. Albína /Běla, Blanka/ (+250) – panna, umučena za časů císaře Decia.

 

Sv. Alena (kol. 640) – belgická světice, panna usmrcená vojáky.

 

Sv. Alexius (+417) – italský světec. Stal se dobrovolně bezejmenným žebrákem v domě svého otce. Před smrtí vše napsal do dopisu. Atribut: dopis.

 

Sv. Alfons Maria Liguori (+1787) – italský kněz, zakladatel kongregace redemptoristů. R. 1762 biskupem. Vynikal jako církevní spisovatel. Atribut: přijímá růženec od Panny Marie.

 

Sv. Alois (+1591) – italský jezuita, ošetřovatel nemocných, zemřel ve 23 letech. V Čechách je znázorňován často jako mladík s dětskou tváří v sutaně s krátkým pláštíkem. Atribut: Jezulátko v náručí, koruna s lebkou, lebka, lilie, sv. přijímání, křížek.

 

Sv. Alžběta Uherská /Durynská/ (+1231) – německá světice narozená v Uhrách. Vystavěla klášter františkánů v Isenaku. Zemřela ve 24 letech. Atributy: udílí almužnu, chléb, konev, dvě nebo tři koruny, model kostela, mísa s kuřetem, růže v zástěře.

 

Sv. Ambrož (+397) – milánský biskup, církevní učitel. Působil na obrácení sv. Augustina. Atribut: důtky, lidské kosti.

 

Sv. Anastázie (+67) – římská šlechtična, na víru obrácena sv. Petrem a Pavlem. Umučena za císaře Nera. Atribut: hranice k upálení.

 

Sv. Anastázius (+628) – baziliánský mnich nedaleko Jeruzaléma, sťat v Persii.

 

Sv. Anděla (+1309) – italská světice. Vdala se a měla několik dětí, postupně jí zemřel manželů i děti. Stala se poté sestrou III. řádu sv. Františka a žila život v odříkání. Napsala několik knih o víře. Atribut: ďábel na řetězu.

 

Sv. Anežka Římská (+304) – svatá panna, mučednice, zjevila se s beránkem v ruce. Atributy: beránek, hranice k upálení, s věncem květin kolem krku.

 

Sv. Anežka Česká (+1282) – zakladatelka řádu křižovníků s červenou hvězdou, jediného českého řádu. Atributy: český lev u nohou, udílí almužnu, prsten, odložená korunka princezny, beránek (podle sv. Anežky Římské).

 

Sv. Anna – židovská světice, matka Panny Marie. Pocházela z kněžského pokolení Levi; její manžel sv. Jáchym z pokolení Judova. Atribut: děti Ježíš a Marie, lilie.

 

Sv. Antonie – mučednice v Nikomedii v Římské říši, dnešní Turecko.

 

Sv. Antonín Paduánský (+1231) – portugalský a italský světec mnoha zázraků, františkánský kazatel. V Čechách je často znázorňován v hábitu františkánského mnicha s třikrát zauzleným provazem, drží Jezulátko. Další atributy: lilie, monstrance, osel, ryby.

 

Sv. Antonín Poustevník /Veliký/ (+356) – egyptský světec, otec mnichů a poustevníků. Zemřel ve věku 105 let, z nichž 85 let strávil na poušti. Atributy: ďáblík, ďáblova hlava, hrnec, hůl ve tvaru „T“ se zvonkem, lebka, plameny, vepř, jiná zvířata.

 

Sv. Apolonie /Apoléna/ (kol. 249) – egyptská světice, panna. Upálena, protože se nechtěla klanět modle. Atributy: dláto, hranice k upálení, kleště na zuby, kolo s noži, plameny.

 

Sv. Arnošt (+1096) – německý opat, účastník křížové výpravy, zabit Saracény. Atribut: hřídel.

 

Sv. Atanáš /Athanasius/ (+373) – patriarcha, biskup v Alexandrii, prosazoval závěry nicejského koncilu a bojoval proti ariánským bludům, strávil 17 let ve vyhnanství. Církevní učitel, „sloup Církve“.

 

Sv. Augustin (+430) – jeden ze čtyř největších církevních učitelů a filozofů latinské církve. Narozen v Numidii v Africe. Za svého mládí jako student vedl prostopášný život a přidal se k manichejským bludům. Později se stal knězem a biskupem. Byl vynikajícím kazatelem a velikým církevním spisovatelem. jeho matka byla sv. Monika. Atribut: hoch s mušlí, orel, srdce probodené šípem duchovní lásky.

 

Bl. Auria /Zlata/ (+1100) – španělská benediktinka.

 

Sv. Barbora – panna v Nikomédii, uzavřená svým otcem ve věži. Otec ji později pro její víru nechal setnout hlavu. Barbora je patronkou náhlé a nenadále smrti. Atributy: princezna s věží, palma, otec Dioscuros, hlaveň děla, sv. Hostie nad kalichem, paví pero, lucerna.

 

Sv. Bazil Veliký (+379) – jeden z největších církevních učitelů, obhájce víry proti ariánům. Byl biskupem v Caesareji. Atribut: holubice na rameni.

 

Bl. Bedřich /Friedrich, Fridericus/ (+1175) – holandský světec, premonstrátský opat mnoha zázraků.

 

Sv. Benedikt (+545) – zakladatel nejstaršího duchovního řádu benediktinů, opat v Umbrii. Často znázorňován jako protějšek své sestry sv. Scholastiky. Atributy: havran, puklý kalich s hostií, kniha, ošatka na obilí, pohár.

 

Sv. Benedikt Slovenský (+1037) – benediktin na Zboru u Nitry, utopen ve Váhu u Trenčína. Žák sv. Svoráda, uctíván s ním společně na Slovensku.

 

Sv. Benno Míšeňský (+1105) – míšeňský biskup, r. 1523 jeho ostatky přeneseny do Mnichova. Zobrazován jako biskup s knihou a rybou, která má v tlamě klíče. Podle legendy sv. Benno nechtěl pustit exkomunikovaného Jindřicha IV. do chrámu a vhodil klíč raději do Labe, ten mu pak ryba vrátila zpět.

 

Sv. Bernard z Clairvaux (+1153) – zakladatel řádu cisterciáků. Velký spisovatel a církevní učitel, jeden z největších křesťanských mystiků. Atributy: včelí úl, kolo s pěti svíčkami, kotouč s paprsky, jméno MARIA, nástroje Kristova umučení, pes.

 

Sv. Bernardin Sienský (+1144) – italský františkán. Atributy: hora se třemi štíty, IHS, kniha, kruh s paprsky, tři mitry, žebřík.

 

Bl. Berta (+1163) – abatyše kláštera ve Florencii.

 

Sv. Blažej (+316) – biskup a mučedník v Arménii. Zázračně vyléčil polomrtvého chlapce s kostí v krku. Umučen drásáním hřeby. Atributy: hřeben, dvě zkřížené svíčky, trubka, hlava vepře.

 

Sv. Bohumila /Theofila/ (+1060) – bulharská světice. Mnoho rozdával chudým, proto ji její lakomý otec zabil.

 

Sv. Bohumír /Godefridus, Gottfried/ (+1118) – francouzský opat, později biskup mnoha posmrtných zázraků. Atribut: chléb.

 

Sv. Bonaventura (+1274) – italský biskup a církevní učitel. Patří k největším křesťanským mystikům. Atributy: anděl přináší Hostii, kardinálem.

 

Sv. Bonifác (+755) – anglický biskup, arcibiskup mohučský, rozdělil Bavorsko na 4 diecéze, misionář v Durynsku, zavražděn pohany. Atributy: kácející dub, hrozen, kniha probodená mečem, kostel s kopulí, sekera, strom.

 

Sv. Božena /Benedikta/ - panna, patronka učitelek a pěstounek ve Francii.

 

Sv. Bruno /Břetislav/ )+1009/ - německý světec, misionář v Prusku.

 

Sv. Bruno (+1101) – německý opat, zakladatel řádu kartuziánů. učitel papeže Urbana II. Atribut: hvězda na prsou.

 

Sv. Cecílie /+230) – italská mučednice, vynikající hudebnice. Umučena vhozením do vařící vody a sťata. Atributy: věnec kolem hlavy, růže, varhany.

 

Sv. Cyril /Konstantin/ (+869) – biskup, se svým bratrem sv. Metodějem apoštol Slovanů, spolupatron Evropy. Misionář v Bulharsku a na Moravě. Vystudoval filozofii a byl vysvěcen na kněze, učil na dvoře v Cařihradě. Po tříletém působení na Moravě byl vysvěcen na biskupa, ke konci života vstoupil v Římě do kláštera a složil sliby jako mnich Cyril, zde je také pohřben v kostele sv. Klimenta. Atribut: kniha.

 

Sv. Cyril Alexandrijský (+444) – biskup, obhájce proti nestoriánům, napsal 30 knih proti Juliánu Odpadlíkovi. Atribut: holubice na rameni.

 

Sv. Diviš /Dionysius, Denis/ (3. stol.) – pařížský biskup, za císaře Valeriána sťat. Na místě jeho popravy nechala r. 469 sv. Jenovéfa vystavět chrám.Vyobrazuje se jak drží svou hlavu v rukou, patří mezi 14 sv. pomocníků.

 

Sv. Dominik (+1221) – španělský kněz ze šlechtické rodiny, zakladatel řádu dominikánů. Celý život věnoval na obrácení albigenských bludařů v jižní Francii. v bílém šatě, bos a s rancem na zádech putoval pěšky a neúnavně kázal. Atributy: hvězda na hlavě, lilie, pes s pochodní v tlamě, křísí mrtvé dítě, přijímá růženec od Panny Marie.

 

Sv. Donát /Donatus/ - římský voják, mučedník katakomb. Roku 1652 převezeny jeho ostatky do jezuitské koleje v Münstereifelu. Patron počasí, úrody. Atributy: blesk, obilí, palma, sekera, snopy.

 

Sv. Dorota /Bohdana/ (+303) – panna v Caesareji, umučena pro svou víru. Před smrtí jí doneslo dítě košík s růžemi a ovocem, které na Dorotě s posměchem žádal úředník Theofil. Atributy: Jezulátko, květy, plody, jahody, růže, paví péra, Dorota udílí almužnu.

 

Sv. Doroteus /Dorotheus, Bohdan/ (+303) – mučedník, komorník císaře Diokleciána.

 

Sv. Edmund (+1242) – anglický světec, arcibiskup v Canterbury. Obhájce církve za krále Jindřicha III. Atributy: Jezulátko, medvěd, nůž v prsou, šípy, vlk.

 

Sv. Eduard (+978, 968?) – syn anglického krále Edgara. Byl zabit svou macechou ve věku 16 let v bojích o trůn.

 

Sv. Emil (kol. 250) – mučedník, upálen za časů pronásledování křesťanů v Africe.

 

Sv. Emanuel – syrský mučedník z doby pronásledování křesťanů.

 

Sv. Emma /Ema/ z Gurku (+1045) – rakouská světice, manželka knížete Viléma Korutanského. Horníci jí zavraždili oba syny a manžel jí zemřel, nechala postavit katedrálu a klášter benediktinek v Gurku. Atributy: dva kříže na hrobech, model kostela. Patronka Korutan.

 

Sv. Eleonora (+1292) – pocházela z Provence, manželka anglického krále Jindřicha III. Po smrti manžela odešla do klášterní samoty.

 

Sv. Eligius (+659) – francouzský biskup v Nyonu, vyučil se zlatníkem, proto je patronem zlatníků. Atributy: kovadlina s mečem, kladivo, měch, podkova, pohár.

 

Sv. Emeram /Emmeram/ (+652) – biskup v řezně, přišel z Poitiers, byl mučen přivázán na žebříku. Atribut: žebřík, biskupský oděv.

 

Sv. Erasmus (+303) – syrský biskup ve Formi v Kampanii. Umučen v době pronásledování křesťanů, byla mu navinuta střeva na rumpál. Atributy: hřeby, hřídel se střevy, poprsí, šídlo.

 

Sv. Erhard (7. stol.) – biskup v řezně, pokřtil sv. Otýlii, která při tom nabyla zraku.

 

Sv. Eufrásie (+410) – karmelitánka v Egyptě, na rozkaz představené nosila kamení z místa na místo, tak je i vyobrazována.

 

Sv. Eusebius (+371) – biskup a mučedník, pocházel ze Sardinie. Císař Konstantin jako příznivce ariánů poslal Eusebia do vyhnanství v Palestině, teprve za císaře Juliána Odpadlíka se r. 362 mohl vrátit do Itálie. Atribut: ciborium.

 

Sv. Eulálie (+305) – španělská panna a mučednice, její hrob je v Meridě. Atributy: železný hák, kamna, plameny, hranice k upálení.

 

Sv. Eustach (4. stol.) – patriarcha v Antiochii, obránce víry proti ariánům. Atribut: jako vojín, jelen s křížkem.

 

Sv. Eutymius /Dobroslav/ - zemřel v době pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána.

 

Sv. Felicita a sedm synů (+175) – římská mučednice, umučena se svými sedmi syny za panování Marka Aurelia. Atribut: sedm hlav v klíně.

 

Sv. Felix Nolský (+256) – kněz v italské Kampanii. Za císaře Decia byl mučen položením na střepy. Když se skrýval ve zbořeništi, opředl všechny vchody pavouk pavučinou a pronásledovatelé usoudili, že tam nikdo nešel. Atributy: střepy, rozbitý džbán, pavouk, jeskyně, monstrance na sloupu.

 

Sv. Felix z Valois (+1212) – pocházel ze starobylého francouzského rodu, spolu se sv. Janem z Mathy založili trinitářský řád na vykupování otroků z mohamedánského zajetí. Atributy: jelen s křížkem mezi parohy, Turek, křesťanští zajatci.

 

Sv. Fidelis (+1622) – vlastním jménem Marcus Roy, německý (pruský) kapucín, zabit od protestantských sedláků.

 

Sv. Filip Neri (+1595) – vyznavač, pocházel z Florencie. Původně studoval filozofii, ale pak se věnoval službě nemocným a mládeži. R. 1548 založil bratrstvo Nejsv. Trojice s úkolem pečovat o poutníky, z něj později vznikla kongregace oratoriánů. Atributy: děti, hůl, růženec, mísa s drátem.

 

Sv. Filoména – mučednice, nepřijala manželskou nabídku císaře Diokleciána. Byla mučena a sťata. Atribut: tři šípy.

 

Sv. Florentina /Květa, Květoslava/ (7. stol.) – španělská světice, abatyše kláštera. Byla zavražděna Maury. Jejími bratry byli tři svatí biskupové: sv. Leandr, Izidor, Fulgenc.

 

Sv. Florián /Květoslav/ (4. stol.) – rakouský světec. Za vlády císaře Diokleciána byl mučen a s kamenem na krku vhozen do řeky Enže. Jeho tělo bylo později převezeno do Krakova. Atributy: jako římský voják, vědro s vodou, hořící dům, mlýnský kámen.

 

Sv. Fokus (+110) – zahradník v Antiochii, přemohl pekelného hada, ochránce proti uštknutí. Atribut: had.

 

Sv. František z Assisi /Serafínský/ (+1226) – italský zakladatel řádu františkánů. Opustil domov, oblékl si šaty umbrijských pastýřů, opásal se provazem jako kajícník a kázal v kraji „království Kristovo“. Doporučoval chudobu a pokoru, oddanost Bohu a lásku k bližnímu. Připojili se k němu další muži a tak vznikl nový řád fratres minores (menší bratři). František nazýval všechny tvory svými bratry a sestrami. Je spojen s mnoha zázraky. Atributy: Jezulátko, lilie, stigmata (rány Kristovy).

 

Sv. František Xaverský (+1552) – španělský světec, spolu se sv. Ignácem zakladatel řádu jezuitů. Jako misionář hlásal evangelium v Indii, Japonsku a Číně. Zemřel na ostrově Sančů v Číně. Bývá nazýván apoštolem Indie a Japonska. Atributy: černoch, Ind, plamen na prsou, IHS, křížek, jak umírá na břehu moře.

 

Sv. František Saleský (+1622) – ženevský biskup, apoštolskou horlivostí a vlídností obrátil přes 70.000 protestantů. Jeho kniha „Theolfila“ je dodnes jednou z nejčtenějších knih. Založil ženský řád salesiánek, který pečoval o chudé a nemocné. Atribut: andělé asistují při mši, srdce ovinuté trnovou korunou.

 

Sv. František z Pauly (+1507) – italský poustevník, zakladatel řádu minimů (paulánů). Žil přísně asketicky po vzoru sv. Františka z Assisi. Od svých 14 let žil v jeskyni u moře, kde kolem něho seskupili další mladí lidé. Roku 1454 se sdružili v klášteře. Sv. František uzdravil mnoho nemocných. Atribut: důtky askeze, hůl s nápisem CHARITAS, lebka, dlouhý hábit, kapuce.

 

Sv. František Borgia (+1572) – španělský světec, generál jezuitského řádu, syn vévody z Gandie. Když viděl mrtvé tělo kdysi krásné manželky císaře Karla V. Izabely, rozhodl se  pro duchovní život. Dal slib, že pokud přežije svoji manželku, vstoupí do řádu. Tak se také stalo. Atributy: rakev, lebka, monstrance.

 

Sv. František Solano (+1610) – španělský světec, minorita. Misionář mezi Indiány v Peru. Atribut: křtí Indiána.

 

Sv. František Caracciolo /+1606) – italský kněz, zakladatel menšího řádu.

 

Sv. František z Regis (+1640) – francouzský světec.

 

Sv. František Maria Libermann (+1844) – původem židovský světec, syn rabína z jižního Alsaska. Ve svých 22 letech se nechal pokřtít, r. 1841 v 37 letech byl vysvěcen na kněze. tehdy založil kongregaci „Svatého srdce Mariina“.

 

Sv. Fridolín (+538) – irsko-francouzský světec. S pomocí krále Chlodvíka I. vystavěl znovu klášter sv. Hilaria v Poitiers, poté působil mezi Germány jako misionář. Atributy: lidská kostra, mrtvola.

 

Sv. Františka Římská (+1440) – italská světice, vdova. Založila družinu římských panen. Často viděla svého anděla, odtud atribut.

 

Bl. Františka Servitka (+1496) – italská světice.

 

Sv. Gabriel Archanděl – tj. „Muž Boží“, objevuje se v Písmě svatém několikrát jako Boží posel vyslaný k lidem: zjevil se a promluvil k Danielovi, k Zachariášovi, k Panně Marii, jíž zvěstoval, že bude matkou Mesiáše. Podle islámské tradice se zjevoval Mohamedovi a odnesl ho do nebe. Kabalisté považují Gabriela za učitele patriarchy Josefa. Atribut: lilie.

 

Sv. Genovéfa /Jenovéfa/ (+512) – francouzská světice, patronka Paříže. Sebrala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             tu pro hladovějící lidi 1ě korábů obilí. R. 460 nechal postavit chrám nad hrobem sv. Diviše. Atributy: pastýřská hůl, ovečka (pásala ovce).

 

Sv. Gertruda z Nivelles (+659) – belgická světice, již od 21 let abatyše kláštera benediktinek. Atributy: myši (modlitbou vyhnala myši), patronka polních a zahradních plodin.

 

Sv. Gertruda Veliká /z Helfty/ (+1302) – durynská řeholnice, mystička, abatyše benediktinka. Autorka několika spisů.   

 

Sv. Gotthard (+1038) – italsko-německý světec, biskup v Hildesheimu. Atribut: drak. 

 

Sv. Gudula (+712) – belgická panna poustevnice, uzdravovala nemocné, patronka Bruselu. Atribut: lucerna, anděl.         

 

Sv. Hadeloga (+765) – abatyše benediktinek v Dolních Francích. Bývá zobrazována se psem, protože jeden její kostelník šel se psem do lesa, tam byl přepaden a zavražděn. Pes stál 3 dny u mrtvoly a potom přivedl abatyši.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Sv. Haštal /Castulus/ (3. stol.) – římský světec, správce císařského paláce v Římě, jeho manželka sv. Irena. Kdyřž byl prozrazen, že pomáhal křesťanům, byl třikrát natahován na skřipec, vhozen do jámy a zasypán pískem. Atribut: rýč.

 

Sv. Havel (+646) – irský benediktinský misionář, žák sv. Kolumbána. Ve švýcarsku založil klášter sv. Havla (St. Gallen). Atribut: medvěd, chléb.

 

Sv. Hedvika (+1243) – německá světice, maželka knížete Jindřicha Bradatého, zakladatelka klášterů. Atribut: boty (putovala do Mazovska vyprosit propuštění svého syna, koruna na hlavě, model kostela, soška Panny Marie.

 

Sv. Helena (+328) – anglická světice, matka císaře Konstantina Velikého. R. 325 podnikla pouť do Svaté země a na Kalvárii vykopala Kristův kříž. Nad Božím hrobem nechala postavit baziliku. Atributy: hřeby z Kristova kříže.

 

Bl. Heřman Josef (+1236) – německý premonstrát ve Steinfelsu. Zobrazuje se jako kněz s lilií s Jezulátkem v náručí.

 

Sv. Honoráta /Čestmír, Ctislav/ (+429) – francouzský světec, pocházel ze vznešené pohanské rodiny, později biskup. Založil klášter na ostrově Lerino.

 

Sv. Hippolyt (+258) – římský biskup a mučedník, žák sv. Irenea, církevní spisovatel, obhájce víry proti bludům Novaciána. Usmýkán koňmi. Atribut: hřeben, provaz u nohou, koně.

 

Sv. Honorius /Ctirad/ (+586) – pocházel z rodu císaře Konstantina, poustevník, od r. 577 biskup v Brescii.

 

Bl. Hroznata (+1270) – český světec, premonstrát, praotec rodu z Gutenštejna a Vrtby. R. 1193 založil premonstrátský klášter v Teplé a r. 1200 premonstrátek v Chotěšově. Byl zajat od německých rytířů v Chebsku a zemřel ve vězení. Atribut: okovy, erb pánů z Vrtby.

 

Sv. Hubert (+727) – francouzský světec, biskup, dvorní správce krále Theodorika III. a vladaře Pipina. Původně byl vášnivým lovce, ale zjevil se mu jelen s křížkem mezi parohy a vytkl mu to. Je patronem myslivců. Atribut: jelen s křížkem, svazek klíčů.

 

Sv. Hugo z Grenoblu (+1132) – francouzský světec, biskup v Grenoblu. Spolu se sv. Brunem založil řád kartuziánů. Atributy: 7 hvězd, 23 květy, labuť.

 

Sv. Hugo Lincolnský (+1255) – devítiletý chlapec, údajně zabit od židů v Lincolnu (vhozen do studně).

 

Sv. Ignác Biskup (+107) – biskup, učedník sv. Jana apoštola, sv. Petra a Pavla, řídil církev v Antiochii. Mučedník, byl v cirku předhozen šelmám za císaře Trajána. Atribut: lev.

 

Sv. Ignác z Loyoly (+1556) – španělský světec, zakladatel řádu jezuitů. Atributy: bojuje s drakem, písmena IHS, kniha řádových stanov.

 

Sv. Irena (+379) – španělská světice, sestra papeže Damase. Atribut: drak útočící na papežskou tiáru.

 

Sv. Irena (3. stol.) – italská světice, manželka sv. Haštala. Byla upálena. Atribut: hranice k upálení.

 

Sv. Isidor /Izidor/ Madridský (+1130) – španělský světec, neuměl číst a ni psát. Patron rolníků. Atribut: andělé mu pomáhají orat, pastýřská hůl, motyka, rýč, radlice.

 

Sv. Isidor /Izidor/ Sevillský (+636) – španělský arcibiskup,církevní spisovatel, zakladatel škol, řídil koncily sevillský a toledský. Atributy: biskup, kniha, berla.

 

Sv. Ivan (+822) – český světec, první český poustevník. Žil v jeskyni nedaleko Tetína. Zde se setkal s knížetem Bořivojem. Atribut: jelen s křížkem.

 

Sv. Jakub Větší (+42) – apoštol, syn galilejského rybáře zebedea a Salomy, bratr sv. Jana. R. 42 králem Herodem Agrippou popraven. je patronem Španělska, kam zanesl křesťanství, jeho tělo pohřbeno v Compostelle. Atribut: poutnická hůl, brašna, mušle, klobouk.

 

Sv. Jakub Menší /Mladší/ (+63) – apoštol, syn Alfea a Marie, sestry Panny Marie (proto je nazýván příbuzný Páně). Byl prvním biskupem v Jeruzalémě, ukamenován a dobit kyjem. Atribut: kniha, tyč.

 

Sv. Jan Bosco (+1888) – italský zakladatel řádu salesiánů, pečoval o zanedbanou mládež v Turíně. Jeho žákem byl chlapec sv. Dominik Savio (+1857), který zemřel v 15 letech.

 

Sv. Jan Křtitel – prorok, předchůdce Ježíše Krista, největší postava Starého zákona. Syn Zachariáše a Alžběty, narodil se 6 měsíců před Kristem. Kázal a křtil na poušti, z ponuknutí Herodiady byl sťat. Atributy: beránek, uťatá hlava na míse, hůl s křížkem, mušle, křtí v Kordánu.

 

Sv. Jan Evangelista – apoštol a pisatel evangelia, syn rybáře Zebedea a matky Salomé, učedník sv. Jana křtitele, miláček Ježíšův, bratr sv. Jakuba Většího. Sv. Janovi odporučil po své smrti Pán Ježíš Pannu Marii. Zemřel ve věku kolem 100 let přirozenou smrtí jako jediný z apoštolů. Atribut: nádobka a hadem, orel.

 

Sv. Jan Zlatoústý (+406) – syrský světec, církevní otec, patriarcha Cařihradu. pro svoji výmluvnost nazýván Zlatoústý. Doporučoval askezi, celibát. Atributy: hrozen, včelí úl.

 

Sv. Jan Nepomucký (+1393) – český světec, mučedník, rodák z Nepomuku. Za sporů krále Václava IV. s arcibiskupem Janem z Jenštejna byl mučen a jeho tělo vhozeno do Vltavy. Pohřben v katedrále sv. Víta v Praze. Atributy: kanovník, křížek, udílí almužnu, 5 hvězd kolem hlavy, jazyk, kniha, lebka, prst u úst.

 

Sv. Jan z Mathy (+1241) – francouzský kněz, zakladatel a generál řádu trinitářů. Atributy: zajatci, jelen s křížkem.

 

Sv. Jan z Boha (+1550) – portugalský světec, zakladatel řádu milosrdných bratří. Atributy: nemocní, střepy, granátové jablko s křížkem, pytel.

 

Sv. Jan z Damašku (+754) – řecký světec, církevní učitel, bojoval proti obrazoborcům. Atribut: uťatá ruka.

 

Sv. Jan Gualbert (+1073) – zakladatel řádu volombroského.

 

Sv. Jan z Kříže (+1591) – španělský církevní učitel, karmelitán, básník. Pomáhal sv. Terezii při reformě řádu. Atributy: kniha, soška Panny Marie.

 

Sv. Jan Kapistrán (+1456) – italský minorita, kazatel, misionář v Zaalpí. Kázal též v Brně, Olomouci, Znojmě, Jemnici, Českém Krumlově. Obrátil kolem 11.000 husitů na katolickou víru. Bojoval při obraně Bělěhradu proti Turkům. Není oblíben u současných modernistů. Atributy: písmena IHS, kruh s paprsky.

 

Sv. Jan Nepomuk Neumann (+1860) – biskup ve Philadephii, původem z Prachatic, redemptorista, v Americe založil přes 80 kostelů a kolem 100 škol.

 

Sv. Jan Sarkander (+1620) – slezský kněz, mučedník, narozen ve Skočově. Byl farářem v moravském Holešově, bránil katolickou víru proti protestantským bludům. Byl umučen protestanty. Není oblíben a modernistů a ekumenistů. Atribut: kříž, kniha, klíč, biret, prst u úst.

 

Sv. Jan a Pavel (4. stol.?)– úředníci, mučedníci v Římě, barokní patroni počasí.

 

Sv. Jana z Arku /Johanka/ (+1431) – selské děvče, mystička, bránila Francii před burgundskými a anglickými útočníky. Byla obviněna z čarodějnictví a upálena v Rouenu. Je příkladem statečnosti a ctnostného života.

 

Sv. Jaromír /Gerhard, Gelért/ (+1047) – italský světec, biskup v Csanadu v Uhrách, vychovatel sv. Emmericha, zavražděn v Budíně. Patron vychovatelů. V Budapešti je po něm nazván vrch St. Gelért.

 

Sv. Jaroslav /Verianus/ (+251) – italský světec, mučedník, popraven sekerou. Atribut: sekera.

 

Sv. Jenovéfa /Genovefa/ Pařížská – Atributy: ďábel u nohou, svíce, ďáblík, hůl, laň, ovce, korunka u nohou, přeslice.

 

Sv. Jeroným /Hieronymus/ (4. stol.) – církevní otec, jeden ze čtyř západních církevních otců. narodil se v Dalmácii, poustevničil v Egyptě. Pořídil latinský překlad bible (tzv. Vulgáta). Atributy: jeskyně, kámen, lebka, lev, kardinálský oděv.

 

Sv. Jiljí /Egydius, Aegidius/ (7. stol.) – řecký světec, žil ve Francii jako poustevník a benediktin. Ochočená laň mu dávala mléko, střelil po ní visigótský král a trefil světce. Král dal pak vystavět na místě klášter a Jiljí se stal opatem. Atributy: laň, šíp.

 

Sv. Jiří /Georgius/ (+303) – římský vojín, mučedník za císaře Diokleciána, pocházel z Kappadokie. Patron rytířů. Atributy: rytíř na koni osvobozuje princeznu, zabíjí draka pohanství.

 

Sv. Jáchym – otec Panny Marie, manžel sv. Anny, z židovského rodu Davidova. Panna Maria se mu narodila, když mu bylo již kolem 80 let. Atribut: stařec v plachetce, hůl, děvčátko, obětní holubi.

 

Sv. Jindřich Císař (+1024) – bavorský vévoda, později císař, zřídil biskupství v Bamberku, jeho žena sv. Kunhuta. Oba velmi podporovali Církev, přátelili se clunyjským opatem sv. Odilem..

 

Sv. Josafat Kuncevič (+1623) – ukrajinský baziliánský mnich, arcibiskup v Polocku, konvertita od pravoslaví k řeckým katolíkům (uniatům), protivníci unie ho zavraždili. Nehodí se ekumenistům. Atributy: sekyra v hlavě, baziliánský mnich.

 

Sv. Josef – snoubenec Panny Marie, pěstoun Ježíše, pocházel z rodu Davidova. Byl tesařem v Nazaretě, zemřel přirozenou smrtí. Atributy: pila, sekera, lilie, Ježíšek.

 

Sv. Josef Kalasanský /z Calasanzy/ (+1648) – španělský kněz a pedagog, zakladatel řádu piaristů, jenž poskytoval bezplatné vzdělání. Atribut: děti, udílí almužnu, učí.

 

Sv. Juda Tadeáš (1. stol.) – apoštol, mučedník, zavražděn kyjem mágy v Persii. Bývá vzýván v beznadějných případech. Atributy: kyj, halapartna, kniha, obraz Kristovy tváře.

 

Sv. Julie z Korsiky (+439) – mučednice, původem z Tuniska, jako otrokyně byla prodána na Korsiku, kde byla ukřižována při vpádu Vandalů. Zobrazuje se jako panna na kříži.

 

Sv. Kajetán Tienský (+1547) – italský světec, šlechtic, zakladatel řádu teatinů. Atributy: Jezulátko.

 

Sv. Kamil /Camillus/ de Lellis (+1614) – italský světec, zakladatel řeholních kleriků k obsluze nemocných. Sám trpěl nevyléčitelnou chorobou. Atribut: nemocní.

 

Sv. Karel Boromejský (+1584) – milánský kardinál a arcibiskup. Jako jediný potomek rodu odmítl dispenz papeže k možnosti oženit se. Měl velké zásluhy na Tridentském koncilu. Atribut: kardinál se zahnutým nosem, provaz kajícníka na krku.

 

Bl. Karel Habsburský (+1922) – poslední rakouský císař a maďarský král, narodil se v dolnorakouském zámku Persenbeug jako syn velkovévody Otty a Marie Josefy Saské. Jeho manželkou byla Zita Parmská (+1989), s níž měl ve vzorném manželství 8 dětí. Po politickém převratu a rozpadu Rakouska-Uherska Karel zemřel v pouhých 34 letech ve vyhnanství na Madeiře.

 

Sv. Kasián /Kassián/ (+303) – biskup v Tyrolsku, pocházel z Akvileje, umučen svými pohanskými žáky v době pronásledování za Diokleciána.

 

Sv. Kateřina Alexandrijská (+307) – egyptská panna a mučednice, princezna královského rodu, vynikala krásou i vzdělaností. Na rozkaz císaře Maximina měla být drásána ostnatým kolem, ale anděl ji osvobodil, poté byla popravena. Z jejích úst vytryskl mléko, které odnesli andělé na horu Sinaj. Je patronkou studentů, filozofů a univerzit (Paříž, Praha). Atribut. ozubené kolo, meč.

 

Sv. Kateřina Boloňská (+1463) – italská světice, abatyše klarisek, autorka asketických spisů. Atributy: Jezulátko.

 

Sv. Kateřina Labouré (+1876) – francouzská vizionářka, vincentinka, v Paříži měla zjevení Panny Marie, od té doby se šíří mariánské medailky.

 

Sv. Kateřina Sienská (+1380) – italská dominikánka, 23. dítě barvíře ze Sieny. Autorka mystických spisů, listů a modliteb. Atribut: prsten, rány Kristovy, růženec od Panny Marie (se sv. Dominikem).

 

Sv. Kateřina Švédská (+1381) – švédská světice, poté co ovdověla, stala se abatyší v klášteře Wadstena.

 

Sv. Kateřina Janovská (+1510) – italská ošetřovatelka nemocných morem v Janově.

 

Sv. Kazimír (+1484) – polský princ, syn krále Kazimíra IV., žil v celibátu. Atributy: koruna s žezlem, lilie.

 

Sv. Kilián (7. stol.)– skotský benediktin, biskup ve Vircburku, úkladně zavražděn spolu s jáhnem Kolomanem a jáhnem Donátem.

 

Sv. Klára (+1253) – italská zakladatelka řádu klarisek, přítelkyně sv. Františka. Atribut: ciborium, monstrance.

 

Sv. Klement /Kliment/ (117) – papež, žák sv. Petra a Pavla, císařem Trajánem vypovězen na Krym a utopen v Černém moři. jeho hrob nalezl sv. Cyril, ostatky přinesli se sv. Metodějem na Moravu. Atributy: kotva, studna, pramen.

 

Sv. Klotilda (+545) – francouzská královna, zakladatelka kostelů a klášterů, přivedla ke Kristu svého manžela krále Chlodvíka.

 

Sv. Koloman (+1012) iroskotský benediktinský misionář, mučedník. Když putoval do Jeruzaléma, byl mučen a oběšen na území dnešního Rakouska ve Stockerau.

 

Sv. Konrád (+1351) – italský šlechtic, poustevník a kajícník. Atribut: pavouk nad kalichem.

 

Sv. Kordula (+230) – průvodkyně sv. Voršily, umučena ve sboru 11000 panen u Kolína nad Rýnem. Spolupatronka Moravy. Atribut: loď.

 

Sv. Kryšpín a Kryšpinián (+287) – obuvníci, misionáři v Galii. Byli mučeni za císaře Maximiána. Jsou patrony ševců. Atribut: boty.

 

Sv. Kryštof – syrský světec, podle legendy obrovité postavy. Umínil se, že bude sloužit jen nejsilnějšímu (nejprve králi, čertu a poté jen Ježíši Kristu). Kristus se mu zjevil jako malé dítě u řeky a dal se jím přenést na druhý břeh. Atributy: Jezulátko na rameni, zelenající se hůl).

 

Sv. Kristýny /Kristina/ (4. stol.) – gruzínská světice, otrokyně loupežných Arménů, zakladatelka katolické církve v Iberii za dob krále Miriana. Atribut: had, mlýnský kámen, kleště, kladivo.

 

Sv. Kristýna /Kristina/ Řecká (+300) – řecká mučednice, ve 12 letech se dala pokřtít, pohanský otec ji položil do rozpálené kolébky, mučena šípy a prostřílena. Atributy: železný dráp, hák, oheň, kolo s noži, šípy.

 

Sv. Kunhuta (+1038) – lucemburská světice, manželka císaře Jindřicha II. Podle legendy žili ve svatojosefském manželství. Atribut: radlice.

 

Sv. Kvido /Quido/ (+1046) – italský světec, šlechtic, benediktinský opat.

 

Sv. Ladislav (+1095) – uherský král, vymítil v Uhrách pohanství. vystavěl chrám ve Varadíně. Atribut: dva andělé s meči.

 

Sv. Lambert /Drahoslav/ (+709) – nizozemský světec, biskup v Maastrichtu, proboden kopím za vladaře Pipina, protože káral cizoložství.

 

Sv. Leopold (+1136) – rakouský markrabě, nar. 1073 v Melku, vystavěl kláštery v Heiligenkreuz, Mariazell a Klosterneuburg. Atribut: keř se závojem, vousatý markrabě s kostelem.

 

Sv. Leopold Mandič /Bogdan Mandič/ (+1942) – chorvatský kapucín, zpovědník kněží, mystik v Padově.

 

Sv. Lev Veliký (+461) – římský papež, bojoval proti manicheismu, eutychysmu, monofysitismu. Atribut: bojuje s drakem.

 

Sv. Libor /Liborius/ (3. stol.) – galský biskup. Atributy: páv, tři kameny.

 

Sv. Linhart /Leonard/ (+559) – francouzský poustevník, osvoboditel vězňů, ochránce dobytka. Atributy: dobytek, koně, kráva, okovy, zajatci.

 

Sv. Lucie /Světluše/ (+304) – sicilská panna, mučednice, vražena jí dýka do krku za císaře Diokleciána. Atributy: meč v hrdle, oheň, mísa s očima.

 

Sv. Ludger (+809) – biskup, misionář ve Frísku a Vestfálsku, zakladatel klášterů. Zobrazován s husami, protože je jako škodlivé ptáky vypuzoval.

 

Sv. Ludmila (+927) – česká mučednice, manželka knížete Bořivoje, babička sv. Václava. R. 874 se nechala se svým manželem na Moravě pokřtít od sv. Metoděje. Nechala ji uškrtit její snacha Drahomíra. Atributy: šátek nebo provaz kolem krku.

 

Sv. Ludvík (+1270) – francouzský král, zakladatel nemocnic, klášterů, velká postava křížových výprav, zemřel se svým vojskem v Egyptě na mor. Atributy: Indián, pohár, Kristovy hřeby.

 

Sv. Marek (+62?) – evangelista, autor druhého evangelia, které napsal dle kázání sv. Petra. Pocházel z židovského rodu Levi. Jeho tělo převezeno do Benátek a je jejich patronem. Atribut: okřídlený lev.

 

Panna Maria (+48)– Matka Boží, Bohorodička, matka Ježíše Krista. Pocházela z židovského rodu Davidova, zasnoubila se se sv. Josefem v Nazaretě a provdala se. Po zvěstování archanděla Gabriela se jí narodil Ježíš Kristus. Z dalšího života se Písmo sv. zmiňuje pouze o tom, že po Kristově nanebevstoupení bydlela se sv. Janem v Jeruzalémě až do své smrti. Její tělo nezůstalo v hrobě, ale bylo vzato přímo do nebe. Poněvadž porodila Božího syna, Mesiáše, katolická církev jí vzdává zvláštní poctu mezi lidmi, jako královně andělů a světců. Atributy: stojí na zeměkouli a na hadovi (jako jediná z lidí byla uchráněna dědičného hříchu), koruna, žezlo, Ježíšek, jednorožec.

 

Ct. Marie Elekta (+1663) – italská karmelitka v Praze, její tělo zůstalo po smrti neporušeno. Atributy: monstrance, lilie.

 

Sv. Marie Goretti (+1902) – italská dívka, panna, mučednice čistoty, ve 12 letech ji zabil muž, který ji chtěl znásilnit.

 

Sv. Markéta Antiochijská (3. stol.) – panna a mučednice za  císaře Diokleciána. Ďábel ji chtěl přimět, aby se provdala za pohana, ale Markéta ho zahnala křížem. Byla sťata. Atributy: holubice, drak, hřeben.

 

Sv. Markéta Skotská (+1093) – královna, pocházela z Uher, dostala se do Anglie a Skotska, kde se provdala za Malcolma III. Šířila víru ve Skotsku.

 

 

Sv. Marta (1. stol.) – sestra Lazara a sv. Maří Magdalény, pečlivá hospodyně. Zmiňuje jí evangelium sv. Lukáše a Jana. Atribut: bojuje s drakem, klíče, kropáč, mísa, nádobí.

 

Sv. Martin (+397) – francouzský biskup v Tours. Jeho rodiče byli pohané, nechal se pokřtít až v 18 letech. V Amiensu se jako voják v kruté zimě rozdělil s žebrákem o plášť (časté zobrazení). Zbudoval první klášter v Evropě v Ligugé. Atributy: dělí se s žebrákem, husa (na svátek světce se tradičně pekla husa), pohár.

 

Sv. Maří /Marie/ Magdaléna – sestra Lazara a sv. Marty. vedla hříšný život prostitutky, pak se obrátila. Provázela Krista Pána na křížové cestě, byla přítomna jeho smrti i pohřbu. Její ostatky jsou ve Francii. Atributy: krasavice s dlouhými vlasy pod křížem na Kalvárii, v jeskyni jako poustevnice-kajícnice, s nádobkou s mastí, lebka.

 

Sv. Matěj /Matyáš, Mathias/ - jeden ze 72 učedníků Páně, byl zvolen mezi apoštoly místo Jidáše. Kázal evangelium v Etiopii, Židé jej ukamenovali. Atribut: anděl, halapartna.

 

Sv. Matylda /Mechtylda, Mechtilda/ (+968/ - německá královna, manželka krále Jindřicha I., podporovala kostely a kláštery. Atribut: udílí almužnu.

 

Sv. Maurus /Maur/ (6. stol.)- benediktinský opat, žák a nástupce sv. Benedikta, zachránil sv. Placida před utonutím. Uvedl benediktiny do Galie.

 

Sv. Maxmilián Kolbe (+1941) – polský minorita, zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi, když šel dobrovolně na smrt místo otce rodiny. Založil společenství „Militia Immaculata“, působil jako misionář v Japonsku, upozorňoval na podvratnou činnost zednářů.

 

Sv. Menhart /Meinrad/ (+861) – poustevník ve švýcarském Einsiedeln, zavražděn lupiči. Černá socha Panny Marie Einsiedelnské pochází dle legendy od něho.

 

Sv. Medard z Noyonu (+560) – francouzský biskup v Noyonu, dle legendy jej orel chránil před deštěm. Je patronem proti dešti, též patronem sedláků. Atributy: tři holubice nad hlavou, kámen se třemi stopami, tři ohnivé koule, orel.

 

Sv. Michael Archanděl – jeden ze čtyř archandělů, ochránce Starého a Nového zákona. Podle Zjevení sv. Jana (12,7) porazí ve vítězném západe pekelnou obludu. Patron vojáků, průvodce duší do nebe. Atributy: bojuje s ďáblem, drakem, štít s nápisem „Quit ut Deus?“, váhy.

 

Sv. Michael de Sanktis (+1625) – trinitář v Pampeloně, při kázání se vznášel objímaje kříž (tak zobrazován).

 

Sv. Mikuláš (+327) – syrský biskup, rozdával chudým tak, aby ho neviděli. Ctěn velmi v západní i východní církvi, zejména v Rusku. Atributy: tři děti v křtitelnici, tři chlapci v kádi, tři chleby na knize, tři jablka, kotva.

 

Ct. Milada /Mlada/ (+994) – Přemyslovna, dcera českého krále Boleslava I., vraha sv. Václava. Přispěla k založení pražského biskupství r. 973, stala se abatyší kláštera benediktinek u sv. Jiří v Praze. Atribut: berla „T“.

 

Sv. Miroslav /Alfréd/ (+900) – anglický světec a král, pečoval o kostely a kláštery.

 

Sv. Mořic /Mauritius/ (+303) – plukovník thébské římské legie, složené z křesťanů. Za císaře Maximiana byla ve Španělsku celá povražděna v počtu okolo 6.600.

 

Sv. Norbert (+1134) – německý biskup, český patron. Původem hrabě, stal se knězem, ale přesto se oddával radovánkám. Při bouři jej omráčil blesk a poté změnil svůj život. Založil jeden z nejznámějších řádů – premonstrátský, stal se arcibiskupem v Magdeburgu. Jeho tělo je na Strahově. Atributy: blesk, monstrance, kalich s pavoukem.

 

Sv. Notburga (+1313) – děvečka v Tyrolsku, vdova, měla 9 dětí. Podle jiných pramenů byla neprovdána, bezdětná. Zobrazována se srpem, hráběmi, snopy, klíči.

 

Sv. Olaf /+1030/ - norský král, padl ve válce proti Dánům, symbol nezávislosti Norska. Atributy: bojuje s drakem, džbán, halapartna, sekera.

 

Sv. Oldřich /Ulrich, Udalricus/ (+973) – bavorský biskup v Augsburgu, obránce města proti Uhrům. Atributy: chlapec v kádi, krysy, ryby.

 

Sv. Olga (+969) – ruská kněžna, manželka kyjevského knížete Igora, babička sv. Vladimíra, který uvedl na Rus křesťanství.

 

Sv. Ondřej (+kol. 62) – jeden ze 12 apoštolů, bratr sv. Petra, rybář. Byl povolán jako první apoštol, působil kolem Černého moře, dostal se i do Gruzie. Byl usmrcen a kříži tvaru „X“. Atribut: kříž ve tvaru X.

 

Sv. Osvald (+642) – norský a skotský princ, stal se křesťanem ve vyhnanství na Ioně, oženil se s Angličankou.  Padl v bitvě. Atribut: havran, prsten, pohár.

 

Sv. Otmar (+759) – francouzský opat v St. Gallen. Jako atribut má vinný sud, protože se dle legendy z jednoho vinného sudu víno nikdy nevyčerpalo.

 

Sv. Otýlie (+720) – bavorská světice, narodila se slepá, po křtu nabyla zraku. Její ostatky získal Karel IV. do Prahy. Atribut: kniha se dvěma očima, kohout.

 

Sv. Otto /Ota, Otakar/ (+1139) – biskup v Bamberku, misionář v Pomořansku.

 

Sv. Pankrác (4. stol.) – mučedník, pocházel z Frygie, jako mladík byl za císaře Diokleciána sťat. Atribut: koruna.

 

Sv. Patrik /Vlastimil/ (+464) – irský biskup, apoštol Irska, původem ze Skotska. Bývá zobrazován s jetelovým trojlistem, na němž vysvětloval tajemství Nejsvětější Trojice. Atributy: trojlístek, beránek, dobytek, had.

 

Sv. Pavla (+305) – španělská mučednice, ukamenována v době vlády císaře Maximiána.

 

Sv. Pavla Římská (+404)  - založila kláštery v Betlémě. Atribut: kropáč a důtky.

 

Sv. Pavel (+67) – apoštol národů, původně horlivý stoupenec farizejské židovské strany, nenáviděl křesťany, pomáhal kamenovat sv. Štěpána. Na cestě do Damašku se mu zjevil Kristus a Šavel (tak se Pavel původně jmenoval) na tři dny oslepl. Po vkládání Ananiášových rukou nabyl zraku a nechal se pokřtít roku 34. Ihned začal v synagógách hlásat Kristovo učení a židé jej pronásledovali, zemřel mučednickou smrtí, byl sťat. Atributy: meč, lev, blesky, svitek, kniha.

 

Sv. Pavel Thébský (3. stol.) – první poustevník, žil v Thébské poušti. Atribut: krkavec mu přináší chléb.

 

Sv. Petr (+67) – apoštol, první papež, původně rybář. Jmenoval se Šimon a byl učedníkem sv. Jana Křtitele. Byl umučen zároveň se sv. Pavlem, ukřižováním hlavou dolů, na návrší ve Vatikánu. Atributy: 2 klíče, meč v prsou, hůl, kohout.

 

Sv. Petr z Alkantary (+1562) – španělský mystik, františkán, založil chudou komunitu, která se vracela k původnímu asketismu.

 

Sv. Petr Chanel (+1841) – francouzský marista, misionář na Nových Hebridách v Melanésii, zavražděn.

 

Sv. Petr Klaver (+1654) – jezuitský misionář mezi černochy v Kartageně v Kolumbii.

 

Sv. Petr Kanisius /Canisius/ (+1597) – nizozemský jezuita, apoštol Německa a Švýcarska. Založil Klementinum v Praze, bojoval učením proti protestantským bludům. Je autorem katechismu.

 

Sv. Petr Nolaskus /Nolasco/ (+1256) – francouzský zakladatel řádu mercedariů (Maria de Merced), který vykupoval zajatce od Maurů.

 

Sv. Petr Chrysolog (+450) – italský biskup v Ravenně, vyznavač a učitel církve, kazatel a spisovatel.

 

Sv. Petr Veronský (+1252) – italský dominikán, mučedník, obhájce víry proti albigenským bludařům, kteří jej zabili sekerou. Stačil ještě napsat do písku „Credo“ (věřím). Atribut: sekera v hlavě.

 

Sv. Pius X. (+1914) – papež, původem z Benátska, vlastním jménem Giuseppe Sarto z 10 dětí velmi chudé rodiny. Bojoval proti liberalismu a modernismu, v současnosti uctíván zvláště tradičními katolíky (bratrstvo sv. Pia X. FSSPX), označovanými za lefébvristy.

 

Sv. Placidus /Placid/ (+541) – opat benediktinského kláštera v Messině, žák sv. Benedikta. Usmrcen se svými bratry Eutychisem, Viktorinem a sestrou Flavií námořními lupiči. Bývá zobrazován, jak se topí v jezírku a zachraňuje ho sv. Maurus.

 

Bl. Podiven (+929) – sluha sv. Václava, byl oběšen a tři roky zůstalo tělo neporušeno.

 

Sv. Polykarp (+167) – biskup ve Smyrně a mučedník, pocházel z Malé Asie. Napsal mnoho knih proti bludům, byl od Heroda upálen. Atribut: hranice k upálení.

 

Sv. Prokop (+1053) – český poustevník, později opat sázavského kláštera. V cyrilici sepsal evangelia. Atribut: oře s ďáblem, ďábel spoutaný, hůl, jelen s křížkem.

 

Sv. Radim (+1006?) – benediktin, nejmladší bratr sv. Vojtěcha, arcibiskup v Hnězdně. Provázel sv. Vojtěcha na cestách, též byl zajat od Prusů, ale vyvázl životem. Postaral se, aby bylo Vojtěchovo tělo uchováno.

 

Sv. Rafael Archanděl – jeden z archandělů, objevuje se ve Starém zákoně, kde doprovází chlapce Tobiáše a poradí mu, aby chytil rybu a její žlučí uzdraví svého otce. Atribut: chlapec Tobiáš, ryba.

 

Sv. Rajmund z Pennafortu (+1275) – španělský dominikán, podle legendy přeplaval na svém plášti z ostrova Mallorky do Barcelony. Atribut: stojí na plášti na hladině moře.

 

Sv. Remigius (+533) – apoštol Francie, arcibiskup v Remeši. Atribut. holubice.

 

Sv. Richard (+1253) – anglický biskup v Chilchesteru. Žil asketicky a bojoval proti svatokupectví a nepotismu. Atribut: kalich u nohou.

 

Sv. Robert z Molesme (+1024) – francouzský zakladatel cisterciáckého řádu, první klášter v Citeaux u Dijonu.

 

Sv. Roch (+1327) – francouzský léčitel, ošetřovatel nemocných morem v Toskánsku. V době nemoci mu pes přinášel chléb. Jeden z hlavních morových patronů. Atributy: morový vřed na noze, pes s chlebem, hůl, brašna, klobouk, mušle.

 

Sv. Romuald (+1027) – italský zakladatel kamaldulského řádu. V souboji zabil svého nepřítele, vstoupil do benediktinského kláštera, procházel Itálií jako chudý poustevník, založil klášter kamalduldů.

 

Sv. Rozálie /Rosalie, Růžena/ Limská (+1617) – peruánská vizionářka, na hlavě mívala věneček, který měl uvnitř trny. Atribut: leží v jeskyni, dva zajíci, koruna s ostny, růže.

 

Sv. Rozálie /Rosalie, Růžena/ Sicilská (+1160) – poustevnice v jeskyni u Palerma na Sicílii. Patronka proti moru (nezaměňovat s Rozálií z Limy a z Viterba). Atribut: jeskyně, věneček růží, koš s chlebem.

 

Sv. Rudolf (+1287) – švýcarský chlapec, umučen židy v Bernu. Atribut: kříž, nůž.

 

Sv. Rupert (+583) – salcburský biskup, původem Francouz, apoštol Bavorska (spolu se sv. Bonifácem a Maximem). Otevřel solné doly v Halleinu a v Berchtesgaden, proto se zobrazuje se sudem soli. Atributy: biskup, sud soli, soška Madony Altöttingské.

 

Sv. Řehoř Veliký (+607) – papež, jeden ze čtyř nejslavnějších učitelů západní církve (spolu se sv. Ambrožem, augustinem a Jeronýmem). Zvelebil církevní zpěv, podle něho se nazývá gregoriánský chorál. Atributy: holubice u ucha, lebka, tiára, kniha s nápisem „Sluha sluhů Božích“.

 

Sv. Servác (+403) – arménský biskup v Tongernu, mučedník (?). Patron proti mrazu. Atribut: dřeváky, svazek klíčů, orel.

 

Sv. Severin z Kölnu (5. stol.) – německý biskup v Kölnu, bojovník proti arianismu. Atribut: model kostela.

 

Sv. Scholastika (+542) – italská benediktinka, sestra sv. Benedikta, založila první ženský klášter u Pimbarole. Často zobrazována jako protějšek sv. Benedikta. Atribut: abatyše, holubice, kniha.

 

Sv. Silvestr (+335) – papež, původem Říman, k němu se vztahuje legenda o tzv. Konstantinově donaci, podle níž Řím a celý Západ patří papežům. Dle legendy zvítězil v klání nad 12 židovskými rabíny, kteří se pak dali pokřtít.

 

Sv. Stanislav Kostka (+1568) – polský jezuita, zemřel v 18 letech. Patron čistoty. Atribut: Jezulátko, svaté přijímání.

 

Sv. Stanislav Krakovský (+1079) – polský biskup v Krakově, zabit při mši svaté Boleslavem II., který mu mečem rozsekl hlavu. Atribut: biskup slouží mši, mrtvola.

 

Sv. Starosta /Wilgefortis, Kümmernis, Liberata/ (?) – dle legendy dcera portugalského krále, který ji chtěl provdat za krále sicilského. Ona však složila slib panenství a narostly jí vousy (tak zobrazována na kříži).

 

Sv. Ondřej Svorád (+1034) – polský benediktin na Zboru u Nitry, poustevničil na Skalce u Trenčína. Jeho žákem byl sv. Benedikt Slovenský. Atribut: řetěz kolem pasu (pokání).

 

Sv. Šimon Tridentský (+1475) – dvou a půlletý chlapeček, umučený údajně židovským lékařem.

 

Sv. Štěpán Jáhen (1. stol.) – první křesťanský mučedník, ukamenován židy na pokraji údolí Josafat. Atribut: kameny, palma.

 

Sv. Štěpán Uherský (+1038) – uherský král, zavedl křesťanství do Maďarska. Jeho syn sv. Emerich /Imrich/. Zobrazován jako král se znakem Uher.

 

Sv. Tekla (1. stol.) – starořímská světice, učednice sv. Pavla. Byla předhozena dravé zvěři, ale ta jí neublížila. Ani její upálení se nezdařilo, nakonec byla sťata. Atributy: lev, medvěd, býk, plameny.

 

Sv. Teodor /Theodor, Bohdan/ Tiro  (+306) – římský vojín, zapálil chrám bohyně Kybele v Amasii Pontské, byl mučen a upálen. Atribut: oheň, krokodýl, modla, podkova.

 

Sv. Teofil /Theofil/ (2. stol.)- biskup v Antiochii od roku 168. Napsal „Apologii křesťanství“.

 

Sv. Terezie z Avily (+1582) – španělská karmelitánka, mystička, spisovatelka. založila řeholi bosých karmelitek přísné observance. Atributy: kříž na prsou, anděl s šípem ji bodá do srdce.

 

Sv. Terezie Ježíškova /Z Lisieux/ (+1897) – francouzská karmelitánka, napsala dějiny své duše, zemřela ve 24 letech. Ukazuje skromnou cestu k Bohu, učitelka Církve.

 

Sv. Timotheus (1. stol.) – průvodce sv. Pavla, který ho obrátil ke Kristu. Podle tradice byl prvním biskupem v Efesu a zemřel mučednickou smrtí. Zachovaly se dva listy sv. Pavla Timotheovi, které jsou pojaty do Nového zákona.

 

Sv. Tomáš Apoštol – jeden ze 12 apoštolů, rybář, dlouho nevěřil v Kristovo zmrtvýchvstání, musel vložit ruku do Kristova boku. Podle legendy pokřtil sv. Kašpara, Melichara a Baltazara, zemřel na misiích v Indii proboden kopím. Atribut: kopí.

 

Sv. Tomáš Akvinský (+1274) – italský dominikán, jeden z největších křesťanských filozofů, šlechtického původu. Spojil Aristotelovu filozofii s ortodoxní církevní naukou, hájil požadavky přirozeného rozumu i víry. Filozofie víru živí a podává pro ní v jistém okruhu rozumové důkazy, tuto nauku přijal Tridentský koncil jako vůdčí katolickou filozofii, kterou v nové době zpochybňují modernisté. Atributy: drahokam, holubice, hvězda na prsou, monstrance, včelí úl.

 

Sv. Tomáš Becket (+1172) – anglický mučedník, arcidiakon v Canterbury, kancléř krále Jindřicha II. U oltáře jej zavraždili normanští zemané, jeho hrob byl velkým poutním místem až do anglické reformace.

 

Sv. Urban (+230) – papež, patron vinařů, o jeho životě víme velmi málo. Atribut: hrozen, tiára.

 

Sv. Václav (+929) – český kníže, syn Vratislava a Drahomíry, která pocházela z kmene Stodoranů (Braniborsko). Jeho babička byla sv. Ludmila. Nechal jej zavraždit bratr Boleslav ve Staré Boleslavi, byl proboden mečem u dveří kostela sv. Kosmy a Damiána. Jeho tělo je v katedrále sv. Víta. Zobrazován jako kníže na koni, vražda u dveří chrámu, dva andělé, víno, přemyslovská orlice.

 

Sv. Valentin Bavorský (+474) – bavorský biskup, patron pasovské diecéze (v Pasově jeho tělo), velmi uctíván také v Tyrolsku a ve Švýcarsku.

 

Sv. Valentin Italský (+306) – mučedník, kněz v Terni v Itálii. Uzdravovatel nemocných, patron milenců. Atributy: epileptik, zmrzačený chlapec.

 

Sv. Vavřinec Jáhen (3. stol.) – původem španělský mučedník, jáhen, strážce chrámového pokladu v Římě. Podle legendy měl vydat poklad státu, ale Vavřinec přivedl vdovy, sirotky, chudé a starce s tím, že to je poklad Církve. Prefekt se tak rozlítil, že dal Vavřince upéci na roštu. Atribut: rošt.

 

Sv. Vavřinec z Brindisi (+1619) – italský kapucín, kazatel, generál řádu, ovládal nejméně 12 jazyků, s křížem šel do boje proti Turkům u Bělehradu. R. 1600 založil v Praze klášter kapucínů, bývá nazýván „druhým Petrem Canisiem“. Atributy: andělé, Jezulátko, kříž.

 

Sv. Vendelín (+617.) – původem z královského rodu ve Skotsku, původně pastevcem  u Trevíru, později se stal opatem v klášteře Tholey. Patron zemědělců, uctíván zejména v Bavorsku a Sársku. Atribut: beránek, dobytek, pastýřská hůl, měšec, mošna, pes, koruna u nohou.

 

Sv. Veronika (1. stol.) – zbožná žena, která podle legendy podala Ježíšovi šátek, aby si jím setřel pot a krev, když šel na smrt na Kalvárii. Kristova tvář se otiskla i s trnovou korunou, tento pravý obraz (veraikon) se počátkem 8. stol. dostal do Říma. Atribut: rouška s otiskem Kristovy tváře.

 

Sv. Veronika Milánská (+1497) – augustiniánka v klášteře sv. Marty v Miláně.

 

Sv. Veronika Giuliani (+1727) – italská kapucínka, mystička, zjevoval se jí bolestný Kristus, měla stigmata, považovali ji za podvodnici.

 

Sv. Vigilius (+555) – papež, původem Říman, bojoval proti nestoriánským bludům

 

Sv. Viktor (2. stol.) – papež, původem Afričan.

 

Sv. Vilém z Aebeholtu (+1203) – francouzský augustiniánský opat, působil v Dánsku. Atribut: ďábel.

 

Bl. Vilém Euselin (+1588) – německý premonstrát v Roth ve Würtenbersku. Když se modlil před křížem, zjevil se mu anděl a připravil ho na smrt.

 

Sv. Vilém z Norwiche (+1144) – dvanáctiletý chlapec, umučený židy v lese u Norwiche.

 

Sv. Vincenc Ferrerský (+1419) – španělský dominikán, rádce aragonského krále, misionář ve Španělsku, Francii a Itálii. Obrátil na víru mnoho heretiků, Židů a Saracénů. Zobrazuje se s křídly a s písmeny IHS na prsou, plameny na hlavě, havran, křtitelnice.

 

Sv. Vincenc z Pauly (+1660) – francouzský kněz, zakladatel spolků k ošetřování nemocných a podpoře vězňů, z nich dnes působí lazaristé a milosrdné sestry sv. Vincence. Atribut: dítě, nemocní, vězni.

 

Sv. Vintíř /Günther/ (+1045) – benediktinský poustevník, laický bratr (konvrš), bratranec císaře Jindřicha II., konvertoval až ve 45 letech, působil v Bavorsku a v Čechách, zemřel u Hartmanic na Šumavě.

 

Sv. Vít (+306) – sicilský chlapec, který byl po konverzi pronásledován, dostal se do Lukanie a do Říma, kde byl vězněn a umučen. Část jeho ostatků získal sv. Václav a založil v Praze chrám sv. Víta, Karel IV. pak získal do Prahy celé světcovo tělo, proto je sv. Vít spolupatronem Čech. Atributy: kohout, kotel, lev.

 

Sv. Vladimír Veliký (+1015) – ruský kníže, sjednotitel Ruska, kde zaváděl křesťanství, jeho matkou byla sv. Olga. R. 988 přijal křest, oženil se se sestrou byzantského císaře Annou. V Kyjevě založil chrámy sv. Bazila a sv. Bohorodice.

 

Sv. Vojtěch /Adalbert/ (+997) – český biskup, benediktin, mučedník. Narodil se v Libici nedaleko Poděbrad, založil první mužský klášter v Břevnově u Prahy, zemřel na misijní cestě v Prusku, kde byl proboden kopím a ubyt veslem od pohanských kněží. Polský kníže Boleslav chrabrý jeho tělo převezl do Hnězdna a r. 1000 u něj založil arcibiskupství. R. 1039 získal český kníže Břetislav Vojtěchovo tělo do Prahy. Atributy: biskup, kopí, veslo, kniha.

 

 

Sv. Voršila /Uršula/ (kol. r. 300) – princezna, dcera britského krále, spolu s dalšími pannami (Benigna, Kordula, Verena, Marta, Saula, Pinnosa, Undecimilla aj.) zavražděna na lodi u Kölnu Huny, vedenými Atilou. Atribut: ukrývá pod pláštěmi družky, loď, šípy, kniha, korunka, palma, láhev, klasy.

 

Sv. Walburga (+779) – panna, anglosaská benediktinka, abatyše v Heidenheimu, sestra sv. Willibalda, její hrob, z něhož vytékal zázračný olej, je poutním místem.

 

Sv. Wolfgang (+994) – švábský benediktin v Einsiedlu, od r. 972 biskup v Řezně, zakladatel kostelů, vychovával císaře sv. Jindřicha. Atribut: model kostela, sekera.

 

Sv. Zdislava (+1252) – česká matka, členka III. řádu dominikánek. Narodila se v Křižanově na Moravě z rodu Berků z Dubé, působila v Jablonném v Podještědí, kde je pohřbena. Atribut: děti, erb Berků z Dubé, udílí almužnu.

 

Sv. Zeno (+380) – původem africký biskup v italské Veroně, výborný kazatel, spisovatel. Podle legendy si vydělával na živobytí rybolovem.  Atribut: udice se stříbrnou rybou.

 

Sv. Zikmud (+523) – burgundský král, spolupatron Čech, šířil pravověrnou katolickou víru v ariánském Burgundsku. nechal zardousit svého syna, který se chtěl úkladem zmocnit trůnu. Zikmund se pak kál a uchýlil se do kláštera Sv. Mořice, avšak jeho i celou rodinu zavraždili Frankové (těla vhozena do studně). Atributy: král, žezlo, jablko.

 

Sv. Zita (+1272) – italská služebná, panna. Sloužila 48 let u šlechtice v Lucce, je vzorem pokory a trpělivosti, dobročinnosti (almužna). Patronka hospodyněk. Atribut: klíče, džbán, nádobí.

 

Sv. Žofie /Sofia/ (+120) – římská mučednice, matka tří dcer (Fides, Spes a Caritas), s nimiž utrpěla mučednickou smrt.

 Zpět na hlavní stránku